www.conhoctonriverflyshop.com
Conhocton River Hatch Chart
Scientific Name                  Common name                           |  April   | May   |  June |  July  | Aug.  |   Sept.

Paraleptophlebia                  Blue Quill                                    xxxxxxxxx
adoptiva

Baetis vagans                     Blue Winged Olive                        xxxxxxxxx            sporadic during season

Ephemerella subvaria         Hendrickson                                      xxxx

Psilotreta frontalis                Dark Blue Sedge (Caddis)                     xxxxx

Brachycentrus fulginesis      Grannom (Caddis)                                 xxxxxxx

Ephemerella invaria             Blue wing sulphur                                  xxxxxxxxx

Ephemerella rotunda           Pale Evening Dun                                  xxxxxxxxx

Stenonema vicarium            March Brown                                             xxxxxxxx

Stenonema fuscum              Grey Fox                                                   xxxxxxxx

Isonychia bicolor                  Leadwing Coachman                                        xxxxxx   sporadic to september

Isonychia harperi                 Mahogany Dun                                                          xxxx  sporadic to september

Ephemerella dorothea         Sulphur                                                            xxxxxxxxxx

Potomanthus Distinctus       Golden Drake                                                     xxxxxxxxxx

Tricorythodes Stygiatus        Trico                                                                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Epheron leukon                     White Fly                                                                     xxxxxxxxxxxxxxxx
Compiled from the personal observations of Keith Bartlett and from Meeting and Fishing the Hatches,
by Charles Meck, 1977.